ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเยี่ยมในงาน ICN 2023

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล และ อ.สุนีย์ กลีบปาน ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Q1

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอแสดงความยินดีแก่ คุณนพดล คุณอนันทวณิช หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัจจพาณ์ สุขโข ที่ได้รับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ประจำปี 2565 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.อารยา เจรนุกุล
และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ฉัตรกมล ประจวบลาภ
และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่องจาก สกสว.
ประจำปีงบประมาณ 2565