ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ ผศ.โรส ภักดีโต มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ พัสดุ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบัน
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์ และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดี

By pimpilad.s

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบัน
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ฉัตรกมล ประจวบลาภ และคณะวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2564