กิจกรรม Quick Win: Research Sharing เทคนิคความสำเร็จในทุนวิจัยระดับชาติ การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ และการตีพิมพ์ Q1

By pimpilad.s

ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 404 ชั้น 4
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ในรูปแบบ Onsite และ Online

กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 3/2566

By pimpilad.s

วันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2/2566

By pimpilad.s

วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1/2566

By pimpilad.s

วันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Research camp เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี